Skip to content

Klauzula Informacyjna dla rodziców

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera z siedzibą przy ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce, NIP: 748-10-17-614 e-mail: sekretariat@rolniczakogl.pl, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pani Joanna Brewus, tel. 77 485 30 11, e-mail: zsckr.asiab@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.,) zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1457 późn. zm.,) Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2017 poz. 949 późn. zm.,) oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw oraz aktów wykonawczych.
5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na
podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,/Urząd Gminy/ Urząd Miejski,/SIO
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty w Opolu,
  • dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły,
  • operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • banki w zakresie realizacji płatności,
  • podmioty świadczące na rzecz szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na szkołę przez przepisy prawa,
  • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe
natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

Back To Top