Skip to content

Zadania biblioteki

Zadaniem naszej biblioteki szkolnej jest gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz szeroka informacja o zbiorach, a w szczególności:

 •  wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania,
 • wspomaganie edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów,
 • udzielanie pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • pomoc w kształceniu ustawicznym nauczycieli,
 • pełnienie roli pracowni ogólnoprzedmiotowej, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

Nowoczesna biblioteka szkolna powinna stać się pełnowartościowym centrum informacyjnym. Reforma oświaty, w tym obecność systemów zapewnienia jakości w edukacji sprawiają, że od biblioteki szkolnej oczekuje się przejmowania odpowiedzialności za jakość swojej pracy oraz nabywania umiejętności kreatywnego reagowania na zachodzące w jej otoczeniu zmiany. Podstawą jakościowego działania są użytkownicy i stopień spełnienia ich oczekiwań, co stawia nowe wyzwania w funkcjonowaniu biblioteki szkolnej. Biblioteka stanowi integralną część szkoły, powinna więc włączyć się w budowanie i mierzenie jakości pracy szkoły.

Biblioteka ZSCKR

Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór udostępniany młodzieży, nauczycielom i pracownikom. Jest na bieżąco wzbogacany nowościami wydawniczymi. W okresie wiosennym dużo młodzieży odwiedza bibliotekę, poszukując materiałów do prezentacji maturalnych. Udostępniane są słowniki języka polskiego, encyklopedie i różnego rodzaju albumy. Uczniowie chętnie sięgają po książki o tematyce przygodowej, romantycznej i kryminalnej. Najczęściej pytają o takich autorów jak: M. Musierowicz, K. Siesicka, J. Chmielewska, D. Steel i A. Christie. Dla słuchaczy Wydziału Kształcenia Zaocznego biblioteka udostępnia pozycje dotyczące problematyki z dziedziny botaniki, uprawy roślin, zoologii, hodowli zwierząt i mechanizacji rolnictwa.

Opiekun biblioteki szkolnej – mgr Anna Hyży

Funkcje biblioteki

Zasady organizacji i funkcjonowania tworzą z biblioteki
szkolnej pracownię interdyscyplinarną.

1. Zasoby biblioteki pozwalają na realizację jej zadań statutowych.

 • Biblioteka gromadzi zbiory zgodnie z profilem zespołu, zapewniające zaspokojenie potrzeb czytelniczych użytkowników.
 • Lokal biblioteki i jego wyposażenie umożliwiają funkcjonowanie biblioteki zgodnie ze statutem i projektem jej rozwoju.

2. Biblioteka spełnia rolę szkolnego centrum informacyjnego.

 • Biblioteka gromadzi różnorodne źródła informacji, w tym dokumenty audiowizualne oraz dokumenty wypracowane w szkole.
 • Biblioteka jest źródłem informacji o najbliższym regionie.
 • Biblioteka posiada stanowiska komputerowe, dzięki którym uczeń ma lepszy dostęp do programów umożliwiającym przygotowanie i wydrukowanie swojej pracy.
 • Biblioteka ma dostęp do Internetu.
 • Zapewniony jest dostęp i możliwość pełnego korzystania przez uczniów, nauczycieli i rodziców z posiadanej bazy informacyjnej.

3. Biblioteka stale podnosi jakość swojej pracy.

 • Biblioteka prowadzi i mierzy jakość swojej pracy.
 • Biblioteka planuje zadania mające na celu podniesienie jakości swojej pracy.
 • Biblioteka realizuje projekt własnego rozwoju.
 • Nauczyciel bibliotekarz stale podnosi swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami biblioteki i szkoły.

Biblioteka upowszechnia swoją ofertę i współpracuje ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.

1. Biblioteka prowadzi promocję w środowisku szkolnym i lokalnym.

 • Biblioteka publikuje i rozpowszechnia swoje materiały (w formie informatora, gazetek, informacji na stronie internetowej szkoły, własnej strony internetowej, kroniki).
 • Biblioteka propaguje swoje formy pracy w środowisku szkolnym i lokalnym (współpraca z mediami).
 • Biblioteka organizuje lub uczestniczy w organizowaniu imprez szkolnych.
 • Biblioteka prowadzi świadomą i celową promocję swoich zbiorów.

2. Biblioteka współpracuje ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym.

 • Biblioteka wspomaga nauczycieli w przeprowadzaniu lekcji przedmiotowych, konkursów, imprez szkolnych.
 • Biblioteka współpracuje z wychowawcami w ocenie czytelnictwa, aktywności czytelniczej i diagnozowaniu potrzeb czytelniczych uczniów.
 • Biblioteka współpracuje z rodzicami i umożliwia im korzystanie ze zbiorów.
 • Biblioteka współpracuje z pedagogiem i wspiera realizację szkolnego programu wychowawczego.
 • Biblioteka współdziała z siecią bibliotek w swoim regionie.

Biblioteka wspiera wszechstronny rozwój intelektualny i kulturalny
każdego ucznia.

1. Biblioteka kształci użytkownika informacji.

 • Uczniowie samodzielnie korzystają ze źródeł informacji, w tym z elektronicznych baz danych i innych źródeł multimedialnych.
 • Uczniowie wykorzystują aparat naukowy książki.
 • Uczniowie poprawnie dokumentują zebrane informacje.

2. Biblioteka stwarza warunki do samokształcenia ucznia.

 • Biblioteka posiada warunki do samokształcenia.
 • Uczniowie dokonują świadomego wyboru źródeł informacji.
 • Uczniowie potrafią wykorzystać zebrane informacje w procesie samokształcenia.

3. W bibliotece zapewnione są warunki rozwoju uzdolnień i zainteresowań każdego ucznia.

 • Biblioteka rozpoznaje i uwzględnia potrzeby czytelnicze uczniów.
 • Biblioteka pracuje z uczniem zdolnym oraz dodatkowych potrzebach edukacyjnych.
 • Biblioteka organizuje wystawki i gazetki tematyczne i okolicznościowe.
 • W bibliotece organizowane są konkursy i inne imprezy czytelnicze.
 • Nauczyciel bibliotekarz prowadzi koło zainteresowań.
Back To Top