Skip to content

Project 2019-3-CZ01-KA205-076900
ETYKA W KOMUNIKACJI
POCZĄTEK: 01-05-2020  |  24 miesiące  |  KONIEC: 30-04-2022

Wymiana dobrych praktyk w programie dla młodzieży Erasmus +
Opis Projektu:
Tytuł projektu: Etyka w komunikacji
Rodzaj projektu: Partnerstwo międzynarodowe – wymiana dobrych praktyk
Partnerzy: CZ – Moja.Opava.cz – koordynator, SK – HOS Bardejov, PL -Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera

Głównym celem projektu jest ukazanie młodzieży ścieżki do smamoedukacji, rozwijania dobrych relacji z innymi. Będziemy motywować uczestników do wyboru ich własnej drogi życiowej, w aktywnym i osobistym rozwojem każdego dnia, w aktywności i wysokiej jakości komunikacji za pośrednictwem społeczności, w której przebywają. Podstawą tego jest dobrze wyważona aktywna praca i wypoczynek. Chcemy wspierać każdego uczestnika pracującego nad stworzeniem własnej ścieżki życiowej, aby zobaczył sens działania oraz właściwie zrozumiał, że jego życie jest w jego rękach.
Pokażemy uczestnikom wysokiej jakości przykłady aktywnych osobowości, które nieustannie pracują samodzielnie, przyprowadzimy warsztaty z doświadczonymi życiowo ekspertami w dziedzinie etyki, psychologii i rozwoju osobistego. Elementami harmonogramu projektu są warsztaty z doświadczonymi wykładowcami z zakresu muzykoterapii, psychologii, etyki i kultury osobistej, grupami współpracującymi z profesjonalistami w zakresie rozwoju osobowości oraz tożsamości płciowej.
Poza spotkaniami projektowymi, podczas których będzie przebiegała edukacja uczestników projektu, dwa razy w miesiącu będziemy organizować spotkania „Klubu etyki“ jako platformy do zaspokajania rzeczywistych potrzeb młodzieży.

W jaki sposób zadania i obowiązki zostaną rozdzielone między partnerów?

Organizacją koordynującą będzie Moja.Opava.cz, najbardziej doświadczona i posiadająca największe wsparcie zarządcze w kwestiach logistycznych i projektowych. Wszystkie trzy organizacje przygotowują 5-dniową mobilność o tej samej strukturze – 3 „dni partnerskie“, kiedy zespoły prezentują przygotowane działania + 2 dni z ekspertami jako inspiratorami, a także, aby nie odstąpić od zasad edukacji pozaformalnej.
We wszystkich organizacjach zacznie funkcjonować „Klub etyki“ prowadzony przez młodych ludzi, którzy będą się spotykać dwa razy w miesiącu. Zaangażowani będą również psycholodzy i doświadczeni pedagodzy, którzy również poprowadzą tzw „coaching“. Młodzi ludzie będą prowadzić głównie gry i bloki ewaluacyjne oraz będą stopniowo pełnić rolę moderatorów etycznych dyskusji tematycznych.
Jednocześnie koordynator główny projektu będzie rejestrować certyfikaty uczestników i uzupełniać bazę danych na platformie Mobility tool. Koordynator zapewni również raportowanie projektu i upowszechnianie produktów.

Organizacja goszcząca przygotuje również publikację działań, opisy dni partnerskich zapewnią zespoły narodowe, a prace ekspertów zapewnią gospodarze.

Publikacje posłużą jako udokumentowanie pracy liderów młodzieżowych. Uczestnicy projektu młodzieżowego komunikować się będą ze sobą głównie za pośrednictwem Facebooka, jako że czeskie i polskie organizacje dzieli niewielka odległość w ciągu roku zorganizujemy różne wspólne spotkania, a z partnerem z Bardejova będziemy rozmawiać na skype. Przedstawiciele organizacji spotkają się raz w roku osobiście / koordynatorzy /. Podczas spotkań międzynarodowych tworzymy grupy mieszane. Uczestniczkami projektu są 2 dziewczyny pochodzące z dwujęzycznego polsko-czeskiego środowiska rodzinnego, które będą pomagać polskim uczestnikom z barierami językowymi.
Uczestnicy spotkań międzynarodowych podzielą się przygotowaniem gier na spotkania projektowe, na terenie CZ, SK i PL, każda grupa zaplanuje inne działania zgodnie z zasadami edukacji pozaformalnej, zespół organizacyjny zapozna się z niezbędnymi materiałami i planem przygotowywanewgo spotkania przed jego rozpoczęciem . Tematyka warsztatów zostanie podzielona między partnerów, ​​poszczególne ekipy zorganizują plakaty oraz prelegentów. Po zakończeniu projektu upowszechnianie projektu będzie przebiegało dzięki wymiany dokumentacji fotograficznej, doboru zdjęć do banerów, wspólnych opisów, artykułów do gazet. Dokumentację fotograficzną prześlemy również do studentów zewnętrznych, wykładowców, ekspertów biorących udział w projekcie.

SPOTKANIE MIĘDZYNARODOWE: 2 OPIEKUNÓW + 7 UCZNIÓW
11-2020 spotkanie w ČR
08-2021 spotkanie w PL
02-2022 spotkanie w  SK
Działania lokalne, które będą objęte projektem z budżetu zarządzania projektem w poszczególnych miesiącach
A1-A3 – koncepcja informacji na strony internetowe, struktura klubu etycznego, planowanie pierwszych spotkań
A4 – konsultacja przygotowanych działań koła etyki z psychologiem i pedagogiem
A5 – kluby etyczne, dobór uczestników 1 spotkania projektowego w Czechach
A6 – kluby etyczne, przygotowanie spotkań CZ, komunikacja z wykładowcami, wybór działań, które pokażemy partnerom
A7 – mobilność CZ – C1, C2 – koncentracja na zasadach edukacji pozaformalnej dyskusji, aktualizacja bazy danych Mobility Tool
A8 – przetwarzanie dokumentacji fotograficznej spotkań, rozpowszechnianie – gazetki, internet, fb, informacje dla prasy,
A9 – A10 – kluby etyczne
A11 – A12 – przygotowanie gry i bloków ewaluacyjnych do wymian młodzieżowych, opracowanie raportu postępu projektu
A13 – A14 – kluby etyczne, dobór uczestników 2 spotkania projektowego w Polsce
A15 – koła etyczne, przygotowanie spotkań PL, komunikacja z wykładowcami, wybór działań, które pokażemy partnerom
A 16 – mobilność PL – C3, C4 – nacisk na komunikację bezkonfliktową, zasady komunikacji, łączenie grup i zespołów, aktualizacja bazy danych Mobility Tool
A17 – przetwarzanie dokumentacji fotograficznej spotkań, rozpowszechnianie – gazetki, strona internetowa, fb, informacje dla prasy, kluby etyczne
A 18 – A20 – kluby etyczne, dobór uczestników 3 spotkania projektowego na Słowacji
A21 – kluby etyczne, przygotowanie spotkań SK, komunikacja z wykładowcami, wybór działań, które pokażemy partnerom
A 22 – mobilność SK – C5, C6 – koncentracja na działaniach ewaluacyjnych, aktualizacja bazy danych Mobility Tool;
A23 – przetwarzanie dokumentacji fotograficznej spotkań, rozpowszechnianie – gazetki, strona internetowa, fb, informacje dla prasy, almanach wyjść, kluby etyczne
A24 – Upowszechnianie, raport końcowy
Funkcjonowanie klubów etycznych będzie również zapewnione z budżetu zarządania i administrowania projkektem, a wykładowcy czy materiały do ​​zajęć również będą z niego opłacani. Kluby te będą działać we wszystkich 3 organizacjach partnerskich.

WSTĘPNY OPIS MOBILNOŚCI:
Aby zrealizować zaplanowane cele projektu – omówimy zaplanowane spotkania dla uzgodnionej liczby uczestników wszystkich zaangażowanych organizacji, główny koordynator będzie rejestrował certyfikaty uczestników, skany dokumentów podróży oraz uproszczone raporty księgowe partnerów. Będzie również na bieżąco przesyłać płatności do partnerów.
W ramach przygotowań do każdej mobilności organizacja przyjmująca prześle partnerom następujące informacje:
– określenie miejsca mobilności, opis trasy i propozycję połączeń transportowych
– informacje o noclegach i cenach
– informacje o programie, zaangażowanych ekspertach i działaniach uzupełniających
– zawsze pierwszego dnia odbędzie się spotkanie koordynatorów (dyskusja o funkcjonowaniu projektu, kół etyki, upowszechnianiu, zasadach i programie spotkania)
Każda mobilność będzie trwała 5 dni i obejmie:
– dni partnerskie – każda instytucja przygotowuje jeden dzień dla innych zespołów – przygotowuje zajęcia, gry, bloki dyskusji etycznej i warsztaty
– 2 dni będą przeznaczone na wykłady i profesjonalnych lektorów według wybranych priorytetów
CZ – zasady edukacji pozaformalnej, muzykoterapii i kulturalnego prowadzenia dyskusji, coachingu, refleksji
PL – nacisk na komunikację bezkonfliktową, zasady komunikacji, łączenie grup i zespołów
SK – ewaluacja, arteterapia, folklor
– Spotkanie koordynatorów na początku i na końcu spotkania – logistyka i upowszechnianie projektu, oceny przy okrągłych stołach każdego wieczoru
– informacja zwrotna na temat funkcjonowania klubów etyki, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń – część drugiego dnia
– stworzenie językowych werski opisu spotkań
Zastosowane metody: dyskusja facylitowana, wykład, warsztaty eksperymentalne, lodołamacze, energizery, wycieczki

CZ
Spotkanie odbędzie się w Davidov Mlýn w Kružberku, około 30 km od Opawy, w miejscowym ośrodku rekreacyjnym. Jest tam wystarczająco dużo miejsca na organizację spotkań w planowanym zakresie, zapewniają również catering.
Następujący instruktorzy są przygotowani do tej mobilności:
PhDr. Petra Černá – coaching, komunikacja bezkonfliktowa,
Jan Kumstát – edukacja nieformalna, metoda Gordona, konstelacja klubu etycznego (grupy zaangażowane, facylitatorzy i liderzy) Danuše Kremserová – muzykoterapia
Monika Ticháčková – psychologia profilu osobistego młodego człowieka – zachowania ryzykowne, motywacja do rozwoju.

Tłumacz zostanie zaproszony do tłumaczenia pomocniczego na język polski.
Celem jest bezpieczne wyodrębnienie poszczególnych form edukacji – formalnej, nieformalnej, omówienie zasad komunikowania się w środowisku klubowym, ułatwienie przyjęcia tej roli, zapoznanie się z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić oraz włączenie działań uzupełniających.
Dni partnerskie są przygotowywane przez zespoły narodowe i konsultują je ze swoimi liderami i doświadczonymi edukatorami.
W każdej organizacji partnerskiej zawsze będzie 2 liderów i 7 młodych członków (3 x 9)
Na zakończenie spotkania zostanie stworzony zapis przygotowanych działań w formie prezentacji.

Struktura spotkania w Czechach:
Dzień 1 – przyjęcie w instytucji partnerskiej, dyskusja o projekcie, jego oddziaływaniu i społeczności lokalnej, ustalenie zasad edukacji nieformalnej – Radmila Šrajerová, metody i zajęcia, funkcjonowanie klubu etycznego w Czechach, muzykoterapia jako lodołamacz – wieczór D. Kremserovej
Dzień 2 – wykładowca Monika Ticháčková – profil osobowościowy, bezpieczne dzielenie się wiedzą i dosiadczeniem, wykłady i zajęcia po południu – Petra Černá, wieczór ewaluacyjny
Dzień 3 – Jan Kumstat – zasady bezkonfliktowej komunikacji, budowa i skład klubu etycznego, wieczór – ewaluacja
Dzień 4 – dzień partnerski – PL – dyskusja nt. Funkcjonowania klubu etycznego w PL, prezentacja gier, działań ewaluacyjnych oraz wybrany temat kierowanej dyskusji, wieczorny okrągły stół – dyskusja o prezentowanych zajęciach
Dzień 5 – Dzień Partnera – SK – dyskusja o funkcjonowaniu klubu etycznego w SK, prezentacja gier, działań ewaluacyjnych oraz wybrany temat do moderowanej dyskusji, okrągły stół wieczorem – omówienie prezentowanych zajęć, ocena końcowa

PL
Spotkanie odbędzie się w Pokrzywnej, Ośrodku Złoty Potok, oddalonym o około 35 km od Głubczyc, w miejscowym ośrodku rekreacyjnym. Jest wystarczająco dużo miejsca na organizację spotkań w planowanym zakresie, zapewniają również catering.
Następujący wykładowcy są wstępnie przygotowani do tej mobilności: skupienie się na komunikacji bezkonfliktowej, zasadach komunikacji, łączeniu grup i zespołów
Sławomir Jakoniuk – pediatra terapeuta i prewencja zjawisk patologicznych,
Monika Maryszczak – psycholog – zasady wzajemnej komunikacji.
Jolanta Jakoniuk – pedagog doświadczalny
PhDr.Petra Černá – wykładowca Republiki Czeskiej, profesjonalny trener, szkolenie facylitacyjne, przygotowanie tematów i co zrobić, aby dyskusja zadziałała.
Tłumacz zostanie zaproszony do tłumaczenia pomocniczego na język polski.
Celem jest zapoznanie się z możliwościami komunikacji bezkonfliktowej, wypróbowanie ich wykorzystania i różnych form oraz włączenie działań uzupełniających.
Dni partnerskie są przygotowywane przez zespoły narodowe i konsultują je ze swoimi liderami i doświadczonymi edukatorami.
W każdej organizacji partnerskiej zawsze będzie 2 liderów i 7 młodych członków (3 x 9)
Na zakończenie spotkania zostanie utworzony zapis przygotowanych działań w formie almanachu.
Struktura spotkania PL:
Dzień 1 – przyjęcie w instytucji partnerskiej, dyskusja o projekcie, jego oddziaływaniu i społeczności lokalnej, określenie zasad komunikacji – Sławomir Jakoniuk, metody i działania, funkcjonowanie klubu etycznego w PL, wgląd w pracę terapeutów dzieci z upośledzeniem umysłowym, warsztaty wieczornych doświadczeń z p. Jolantą Jakoniuk
Dzień 2 – wykładowca Monika Maryszczak zasady komunikacji, bezpieczne udostępnianie, popołudniowe obserwacje psychologa, wieczorna ocena
Dzień 3 – Petra Černá – trening ułatwiający dopo, odpo wsparcie komisja dla funkcjonowania klubu etycznego – co robić, gdy dyskusja utknie w martwym punkcie, wieczór – ewaluacja
Dzień 4 – dzień partnerski – CZ – dyskusja o funkcjonowaniu klubu etycznego w CZ, prezentacja gier, działań ewaluacyjnych oraz wybrany temat kierowanej dyskusji,
wieczorny okrągły stół – omówienie prezentowanych działań
Dzień 5 – dzień partnerski – SK – dyskusja o funkcjonowaniu klubu etycznego w SK, prezentacja gier, zajęć ewaluacyjnych oraz wybrany temat kierowanej dyskusji,
wieczorny okrągły stół – omówienie prezentowanych zajęć, końcowa ocena

SK
Spotkanie odbędzie się w ośrodku rekreacyjnym Chmeľová, który znajduje się około 14 km od Bardejova, w miejscowym ośrodku rekreacyjnym gdzie przeważnie odbywają się szkółki plenerowe. Jest wystarczająco dużo miejsca na organizację spotkań w planowanym zakresie, zapewniają również catering.
W ramach tej mobilności wstępnie przewidziano następujących wykładowców: zajęcia z arteterapii, zajęcia ewaluacyjne, etnografia
psycholog: Mgr. Tatiana Billá PhD.
etnograf: dr hab. Martin Messa
nauczyciele: Bc. Mária Žemličková – nauczycielka tańca
Mgr. sztuka. Juraj Bochna ArtD
Tłumacz zostanie zaproszony do tłumaczenia pomocniczego na język polski.
Celem jest stworzenie portfolio działań ewaluacyjnych, aby miały sens i prowadziły do ​​zmiany, nauczenie się oceny własnych postępów – tego, jak to się robi, z uwzględnieniem indywidualnych kompetencji, powiązania z tradycją ludową i włączenia działań uzupełniających.
Dni partnerskie są przygotowywane przez zespoły narodowe i konsultują je ze swoimi liderami i doświadczonymi edukatorami. W każdej organizacji partnerskiej zawsze będzie 2 liderów i 7 młodych członków (3 x 9)
Na zakończenie spotkania zostanie utworzony zapis przygotowanych działań w formie prezentacji.
Struktura spotkania w SK:
Dzień 1 – przyjęcie w instytucji partnerskiej, omówienie projektu, jego wpływu i społeczności lokalnej, określenie ewaluacji, metod i działań, funkcjonowanie etycznego
klub w SK – Mária Žemličková, etnografia – inspirator młodzieży – nawiązanie do tradycji przodków
Dzień 2 – wykładowca Tatiana Billá, zasady oceny – jak je zorganizować, aby zapewnić praktyczne spostrzeżenia i pomóc w postępach, po południu arteterapia, ocena wieczorna
Dzień 3 – Martin Messa – badania etnograficzne, popularne tradycje – co nam przynoszą, możliwość włączenia warsztatów rzemieślniczych, wieczór – ewaluacja
Dzień 4 – dzień partnerski – CZ – dyskusja o funkcjonowaniu klubu etycznego w CZ, prezentacja gier, działań ewaluacyjnych oraz wybrany temat kierowanej dyskusji,
wieczorny okrągły stół – omówienie prezentowanych działań
Dzień 5 – dzień partnerski – PL – dyskusja o funkcjonowaniu klubu etycznego w PL, prezentacja gier, działań ewaluacyjnych oraz wybrany temat kierowanej dyskusji,
wieczorny okrągły stół – omówienie prezentowanych zajęć, końcowa ocena

Produkty projektu

Uczestnicy wszystkich organizacji utworzą gazetkę projektu i plakaty dla projektu oraz dodadzą informacje do strony internetowej organizacji, a następnie wyślą te informacje do partnerów, którzy wykorzystają te informacje w raporcie postępu projektu
Za fotodokumentację projektu odpowiada grupa uczestników, którzy znają technikę fotograficzną i edycję, we wszystkich organizacjach, po spotkaniu robią zestaw zdjęć i pobierają zdjęcia od wszystkich, następnie sortują, edytują i wybierają zdjęcia na wystawę, przygotowują strukturę wystawy i materiały na baner . Przygotuje również zestawy zdjęć dla poszczególnych wykładowców według ich potrzeb. Artykuły dla prasy będą przygotowywane przez młodych ludzi we współpracy z ich liderami, ważna dla instytucji jest nadzór pre-postingowy i kontrola wizerunku medialnego. Liderzy grup przygotowują raport dla kierownictwa swoich organizacji, który włączy te informacje do raportów rocznych organizacji. Jak wspomniałem w poprzednim akapicie, młodzież z poszczególnych zespołów młodzieżowych przygotuje pokaz zdjęć i opowie o projekcie szerszej społeczności, a także uwzględni obserwacje ewaluacyjne i „momenty AHA!“.
Głównymi koordynatorami organizacji uczestniczących, którzy będą odpowiedzialni za działania upowszechniające, są:
Czechy – Radmila Šrajerová i Martin Valeček
SK – Mária Žemličková i Juraj Bochňa
PL – Sławomir Jakoniuk i Ewa Cichoblazinska
to liderzy poszczególnych drużyn narodowych będą koordynować upowszechnianie projektu przez młodych uczestników.
Wyniki projektu będą dostępne na stronie internetowej, fb w formie elektronicznej, z logo UE i programem Erasmus +, będzie również dokumentacja fotograficzna lokalnych działań oraz notatki klubów etyki. Będziemy publikować prezentacje w rozpowszechnianej bazie danych europejskich projektów Erasmus +.

Back To Top